Privacy Statement

Privacybeleid

Op deze pagina treft u de Privacy verklaring aan van Centraal Parkeren.
Centraal Parkeren is een valet parking bij Schiphol, Rotterdam Airport, Eindhoven Airport en de Passenger Terminal Amsterdam.
Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Centraal Parkerenen haar dochtermaatschappijen.

Algemeen
Wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Centraal Parkeren worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Centraal Parkeren, (hierna te noemen “CNP”).
CNP vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. CNP houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) en Emma (E-mailMarketing Associatie Nederland).
Uw gegevens worden opgenomen in een bestand, dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

Doel gegevensregistratie
De verstrekte persoonsgegevens gebruikt CNP enerzijds voor de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en om u gerichte aanbiedingen te doen. Uw persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle onderdelen van CNP.

Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden verstrekt aan partijen die niet tot het CNP-concern behoren. Het is echter mogelijk dat CNP gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. CNP zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Cookies
Bij gebruik van websites van CNP wordt door middel van zgn. cookies informatie over uw gebruik van de website verzameld. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te analyseren en om de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Tot slot gebruikt CNP cookies ook om informatie te verzamelen over haar klanten, voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie en het ontplooien van marketingactiviteiten rond de producten van CNP. De geldigheidsduur van deze cookies is maximaal 30 dagen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
Sommige advertenties en commerciële uitingen op onze websites worden rechtstreeks door derde partijen geplaatst. Deze partijen kunnen soms gebruik maken van gegevens over uw IP adres en/of cookies plaatsen, bijvoorbeeld om bij te houden welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze privacy verklaring is alleen van toepassing op onze eigen cookies. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. CNP maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies.
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet altijd van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Externe dienstverleners en andere sites
Indien u gebruik maakt van diensten van een partner van CNP, of indien u via een link terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Beveiliging gegevens
CNP respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van CNP. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van CNP, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. CNP spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
CNP is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan CNP.
Inzage en correctie gegevens en recht van verzet
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door CNP zijn geregistreerd en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van CNP per email.

Wijziging van deze Privacy verklaring
CNP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.